Πιστοποιήσεις

Εξασφάλιση ασφάλειας τροφίμων

Στην Αρτόπουλος Πίτες έχουμε εξασφαλίσει πιστοποιήσεις ISO για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων και διέπουμε τον αυστηρό έλεγχο της εταιρείας μας.

ISO 22000 : 2005 – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP). Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416.

Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

Βάσει του ισχύοντος, πλέον, Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ απαιτείται η εφαρμογή, η διατήρηση και η αναθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τις επιχειρήσεις που : Παρασκευάζουν, Μεταποιούν, Παράγουν, Συσκευάζουν , Αποθηκεύουν , Μεταφέρουν , Διανέμουν , Διακινούν Προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα.

English